☎️ Centrála Šaľa + ESHOP: +421 917 955 557 (Po-Pia: 8:30-17:00) ✉️ E-mail: info@betalov.sk
Pre zobrazenie zbraní a streliva sa prosím
prihláste.

Spracovanie osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov a vážime si Vašu dôveru pri ich poskytovaní, a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo. Spoločnosť BETALOV, s.r.o., so sídlom Budova COV, Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 36 554 855, DIČ: 2021749653, IČ DPH: SK2021749653, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16363/T (ďalej len "BETALOV, s.r.o.") sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov svojich webových stránok na internete. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli vytvorené v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) za účelom vysvetlenia pravidiel spoločnosti BETALOV, s.r.o. týkajúcich sa vášho súkromia a toho, ako sa s vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzať pri používaní našich webových stránok (ďalej spoločne len "Internetová stránka"). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vám tiež poskytnú informácie na to, aby ste mohli vyjadriť explicitný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov tam, kde je to potrebné. Informácie a údaje, ktoré môžete poskytnúť alebo ktoré sa môžu inak zhromažďovať v súvislosti s používaním služieb spoločnosti BETALOV, s.r.o. budú používané spoločnosťou BETALOV, s.r.o., v súlade s Nariadením. Znamená to najmä, že akékoľvek spracovanie osobných údajov, ktoré spoločnosť BETALOV, s.r.o. vykoná, bude rešpektovať zásady zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, minimalizácie účelu, doby uchovávania ako aj rozsahu spracúvaných údajov, presnosti, integrity a dôvernosti.

V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky. Všetci pracovníci spoločnosti BETALOV, s.r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom vo vzťahu ku všetkým operáciám spracovania osobných údajov vykonávaným prostredníctvom Internetovej stránky je BETALOV, s.r.o., ako je uvedené na začiatku týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Vladimír Takáč. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@betalov.sk, info@beretta-shop.eu, info@huntingshop.eu alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

2. Vysvetlenie pojmov

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „zákazník“);

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je firma BETALOV, s.r.o.

Kontaktné údaje správcu:
BETALOV, s.r.o.
Budova COV, Hollého 1854/9
927 05 Šaľa
IČO: 36 554 855
IČ DPH: SK2021749653
e-mail: info@betalov.sk, info@beretta-shop.eu, info@huntingshop.eu

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správca spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracování osobných údajov (ďalej tiež „obchodný partner“ alebo „partner“);

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.betalov.sk, www.betalov.cz, www.betalov.hu, www.beretta-shop.eu, www.huntingshop.eu, cz.huntingshop.eu, hu.huntingshop.eu

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webstránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

3. Spracovávané osobné údaje

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

Týmto Vás informujeme, že pri používaní Internetovej stránky, BETALOV, s.r.o. môže zhromažďovať a spracúvať informácie, ktoré sa vás týkajú ako jednotlivca a ktoré umožňujú Vašu identifikáciu (buď priamo, alebo spolu s ďalšími informáciami), alebo ktoré sa týkajú iných jednotlivcov ("Osobné Údaje"), a to vaše meno, identifikačné číslo, online identifikačné číslo alebo jeden alebo viac charakteristických prvkov vašej fyzickej, fyziologickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity.

a. Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky, resp. identifikačné údaje právnickej osoby ako sú obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
 • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

b. Údaje o prezeraní a údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Takisto tiež uchovávame Vaše recenzie, komentáre na našej stránke, údaje o vašich vybavených objednávkach, prípadne komunikáciu v online chate.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Prevádzka Internetovej stránky, tak ako je to bežné pri prevádzke akejkoľvek webovej stránky na internete, zahŕňa používanie počítačových systémov a softvérových postupov, ktoré zhromažďujú informácie o používateľoch webovej stránky ako súčasť ich bežnej prevádzky. Zatiaľ čo BETALOV, s.r.o. nezhromažďuje tieto informácie na to, aby ich bolo možné prepojiť s konkrétnymi používateľmi, je možné týchto používateľov identifikovať buď priamo prostredníctvom týchto informácií, alebo pomocou iných zozbieraných informácií – a ako také sa teda tieto informácie tiež považujú za osobné údaje. Tieto informácie zahŕňajú niekoľko parametrov súvisiacich s vaším operačným systémom a IT prostredím, vrátane vašej IP adresy, lokality (krajiny), názvov domén vášho počítača, adries URI (Uniform Resource Identifier) adries zdrojov požadovaných na Internetovej stránke, času zadania požiadaviek, metódy, ktorá sa použila na odoslanie požiadaviek na server, veľkosti súboru získaného ako odpoveď na zaslanú požiadavku, číselného kódu označujúceho stav odpovede odoslanej serverom (úspešný, chyba atď.) a podobne. Tieto údaje sa používajú výhradne na zostavovanie anonymných štatistických informácií o používaní Internetovej stránky, ako aj na zabezpečenie ich správneho fungovania a identifikáciu akýchkoľvek porúch a / alebo zneužitia Internetovej stránky - údaje sa vymažú bezprostredne po spracovaní, pokiaľ nie sú potrebné na identifikáciu zodpovedných strán v prípade spáchania činu počítačovej kriminality (kyberkriminality), ktorá poškodzuje Internetovú stránku alebo tretie strany, pričom v takom prípade sa tieto informácie môžu uchovávať po dobu nevyhnutne potrebnú.

c. Údaje poskytnuté dobrovoľne dotknutou osobou

Pri používaní niektorých Služieb na Internetovej stránke môžete odosielať osobné údaje, ktoré sa týkajú iných osôb. Vždy, keď sa rozhodnete zdieľať osobné údaje týkajúce sa iných osôb prostredníctvom Internetovej stránky, budete vo vzťahu k týmto osobným údajom považovaný za nezávislého prevádzkovateľa a musíte prevziať všetky s tým súvisiace povinnosti a zodpovednosť. To znamená, že musíte zabezpečiť, že máte súhlas týchto tretích osôb s tým, aby ich osobné údaje boli použité týmto spôsobom predtým, než ich poskytnete BETALOV, s.r.o. alebo iný vhodný právny základ, ktorý umožňuje zákonné spracovanie týchto údajov. Ste taktiež povinný úplne odškodniť BETALOV, s.r.o. v prípade akýchkoľvek sťažností, nárokov alebo požiadaviek na náhradu škody zo strany tretích osôb, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so spracovaním osobných údajov tretích osôb, ktorých osobné údaje sa spracovávajú prostredníctvom Internetovej stránky na základe vašej aktivity.

d. Novinky (Newsletter)

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o novinkách, ktoré by vás mohli zaujať, špeciálnych ponukách a týždenných novinkách. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

e. Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Údajmi k potrebnými k registrácii sú vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať, adresa na doručovanie, telefónne číslo, resp. identifikačné údaje právnickej osoby ako sú obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH. Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje o vás – dať nám v dátum narodenia, telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie.

4. Účel spracovania osobných údajov

BETALOV, s.r.o. zamýšľa použiť vaše osobné údaje zozbierané prostredníctvom Internetovej stránky na tieto účely:

 1. poskytovať Služby, ktoré požadujete, ako napríklad: i) poskytovanie prístupu k Internetovej stránke; ii) odoberanie newsletteter-ov. Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku. Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne. Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko spravovať a zrušiť ich zasielanie jednoduchým e-mailom, v ktorom nám oznámite, že už naďalej nemáte záujem o zasielanie e-mailov s novinkami.
 2. odpovedať na akékoľvek vaše požiadavky o asistenciu alebo informácie. Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.
 3. pre dodržiavanie zákonov, ktoré ukladajú spoločnosti BETALOV, s.r.o. zber a / alebo ďalšie spracovanie určitých druhov osobných údajov.

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre vás relevantný. Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

5. Doba spracovania

Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov (2 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru);
 • po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).

6. Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

7. Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to, aby Vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre Vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako využívame cookies a podobné technológie:

 1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.
 3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

8. Právny základ a povinná / diskrečná (nepovinná) povaha spracovania

Právny základ BETALOV, s.r.o. na spracovanie vašich osobných údajov podľa účelov uvedených v odseku 6 je nasledovný:

 • Odsek 6 (a), 6 (b), 6 (c) a 6 (d): spracovanie na tieto účely je nevyhnutnosťou na poskytnutie Služieb, a preto je uplatniteľným právnym základom nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy, ktorá bola s Vami uzatvorená, alebo to, aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy - čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Nie je povinné uvádzať spoločnosti BETALOV, s.r.o. vaše osobné údaje na tieto účely; avšak v prípade že vaše osobné údaje neposkytnete, BETALOV, s.r.o. nebude môcť poskytovať žiadne Služby, a taktiež BETALOV, s.r.o. nebude môcť odpovedať na žiadnu Vašu požiadavku.
 • Odsek 6 písm. c): spracovanie na tento účel je nevyhnutné na to, aby spoločnosť BETALOV, s.r.o. dodržiavala jeho zákonné povinnosti, a preto je uplatniteľným právnym základom nevyhnutnosť spracovania za účelom splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa - paragraf 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Ak poskytnete spoločnosti BETALOV, s.r.o. ľubovoľné osobné údaje, BETALOV, s.r.o. ich musí spracovať v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré môžu zahŕňať uchovávanie a oznamovanie vašich osobných údajov úradom za účelom splnenia daňových, colných alebo iných zákonných povinností.

9. Príjemcovia osobných údajov a zverejnenie údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou:

 1. Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete.
 2. Poskytovateľom účtovného a daňového poradenstva.
 3. Poskytovateľom IT služieb a hostingu.
 4. Poskytovateľom zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
 5. Poskytovateľom právnych služieb, advokáti.
 6. Poskytovateľom tlačových a poštových služieb.
 7. Orgánom verejnej správy.
 8. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika.
  • DHL Express (Slovakia), s.r.o., Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, Slovenská republika.
  • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika.

10. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

11. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

12. Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje aktívne do iných štátov Európskej únie a do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

13. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje spracované na účely uvedené v oddiele 6 (a) a 6 (b) budú uchovávané spoločnosťou BETALOV, s.r.o. počas obdobia považovaného za nevyhnutné na splnenie týchto účelov - v každom prípade, pretože tieto osobné údaje sú spracované na poskytovanie Služieb, BETALOV, s.r.o. ich bude uchovávať tak dlho, pokým sa nepremlčí zodpovednosť súvisiaca s poskytovaním Služieb (tak ako to určuje platné právo), aby tak BETALOV, s.r.o. chránil svoje záujmy. Osobné údaje spracované na účely uvedené v odseku 6 písm. c) budú uchovávané spoločnosťou BETALOV, s.r.o. na obdobie požadované osobitnou zákonnou povinnosťou alebo platným právom. Ďalšie informácie o obdobiach uchovávania osobných údajov spoločnosťou BETALOV, s.r.o. a kritériách prijatých pri určovaní týchto lehôt nájdete na www.betalov.sk, www.betalov.cz, www.betalov.hu, www.beretta-shop.eu, www.huntingshop.eu, cz.huntingshop.eu, hu.huntingshop.eu na konci tejto strany v časti - Informačná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na info@betalov.sk, info@beretta-shop.eu, info@huntingshop.eu.

14. Práva dotknutých subjektov

Podľa článku 15 a nasl. Nariadenia, Vy, ako dotknutý subjekt, ste oprávnený žiadať od spoločnosti BETALOV, s.r.o. kedykoľvek prístup k vašim osobným údajom, opravu a vymazanie vašich osobných údajov, ako aj namietať voči ich spracovaniu. Máte aj právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 Nariadenia, ako aj o získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti BETALOV, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, v prípadoch stanovených v článku 20 Nariadenia. Žiadosti musia byť podané písomne spoločnosti BETALOV, s.r.o. na: info@betalov.sk, info@beretta-shop.eu, info@huntingshop.eu. Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušným orgánom dohľadu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov vykonané prostredníctvom Internetovej stránky porušuje platné právne predpisy.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Prístup k osobným údajom.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V prípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení zákazníka.
 • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

15. Záver

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov >
(ďalej len „Nariadenie“)
a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 1. Prevádzkovateľ:
  Obchodné meno: BETALOV, s. r. o.
  Sídlo: Budova COV, Hollého 1854/9 927 05 Šaľa
  IČO: 36 554 855
  Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 16363/T
  V mene spoločnosti: Ing. Vladimír Takáč - konateľ
  (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
 2. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Vladimíra Takáča, rep. na niektorého z poverených zamestnancov, a to písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti:

  Budova COV, Hollého 1854/9 927 05 Šaľa

  v čase od 9:00 do 17:00 počas pracovného týždňa,
  telefonický kontakt prevádzka + infolinka: +421 917 955 557

  telefonický kontakt na vedenie spoločnosti: +421 907 292 550
  e-mail: info@betalov.sk, info@beretta-shop.eu, info@huntingshop.eu
  (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
  1. Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).
  2. Spracúvanie osobných údajov pri predaji zbraní a streliva podľa zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.
 4. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. III písm. a),
  2. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov pri predaji zbraní a streliva podľa ods. III písm. b),
  3. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. III písm. c).
 5. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov, a teda ani nadobudnúť vlastníctvo k zbraniam alebo strelivu.
 6. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
 7. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 8. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 9. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 10. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVII,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 11. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 12. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 13. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 14. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 15. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 16. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 17. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 18. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 19. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 20. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 21. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 22. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 23. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V Šali, dňa 03.11.2023