☎️ Centrála ESHOP Šaľa: +421 917 955 557 (Po-Pia: 8:30-17:00) ✉️ E-mail: info@betalov.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti BETALOV, s.r.o., so sídlom Budova COV, Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 36 554 855, DIČ: 2021749653, IČ DPH: SK2021749653, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16363/T (ďalej len “BETALOV”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou BETALOV ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.betalov.sk.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.betalov.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je spoločnosť BETALOV, s.r.o., so sídlom Budova COV, Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 36 554 855, DIČ: 2021749653, IČ DPH: SK2021749653, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16363/T.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba,ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Činnosť spoločnosti BETALOV podlieha dozoru a dohľadu orgánu dozoru a dohľadu.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9

949 01 Nitra.


Nakupovanie s registráciou aj bez registrácie zákazníka

Zákazník môže uskutočniť nákup prostredníctvom registrácie, ktorá mu prináša výhody a priebežné zasielanie informácii na ním zadanú e-mailovú adresu. Nákup môže zákazník uskutočniť aj bez registrácie. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.betalov.sk a zadala objednávku tovaru. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.


Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Tovar je možné objednať pomocou objednávky zadanej prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Pre objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu kliknite myšou na tlačidlo obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Ak chcete objednávku uzavrieť prejdete na nákupný košík, zakliknete tlačidlo prejsť k pokladni. Objednávka sa robí vyplnením formulára (neplatí pre registrovaných zákazníkov) a potvrdením funkcie označenej “Odoslať objednávku” s tým, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j. akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Akceptáciu objednávky kupujúceho predávajúci potvrdí telefonicky alebo e-mailom. V akceptácii zo strany predávajúceho sa uvedie, že sa jedná o záväzné akceptovanie objednávky, nejedná sa o zaevidovanie objednávky do systému elektronického obchodu.


Ceny

Kúpna cena za objednaný tovar je cena uvedená na stránke internetového obchodu v čase zaslania objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na určenie kúpnej ceny sa použije platný cenník predávajúceho. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane DPH, ak nie je uvedené na stránke internetového obchodu inak. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. Súčasťou ceny tovaru nie sú dopravné, poradenské ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, resp. kúpnej ceny tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky. Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Spôsob platby

 • dobierka 
 • hotovosť, platba kartou či darčekovými poukazmi – len pri osobnom odbere

V každej zásielke je priložený daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.


Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania

 • dobierka na Slovensko do 99 Eur – 4,50 € ·
 • dobierka na Slovensko nad 99 Eur – zdarma ·
 • dobierka do Českej republiky do 99 Eur – 4,50 € ·
 • dobierka do Českej republiky nad 99 Eur – zdarma ·
 • dobierka do Maďarska do 99 Eur – 5,00 € ·
 • dobierka do Maďarska nad 99 Eur – zdarma ·
 • osobný odber na predajni - zdarma

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou.


Dodacie lehoty

Dodacia lehota znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností v našom obchode, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní, môže sa aj primerane predĺžiť podľa dostupnosti tovaru od dodávateľa. Pri tovare, ktorý je skladom je doba doručenia do 2 pracovných dní. V prípade starších alebo ťažšie dostupných tovarov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného tovaru (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.


Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame kuriérskou službou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Pretože sme zároveň klasickým obchodom, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajni pri zachovaní ceny z internetového obchodu. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našom obchode, Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.


Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

BETALOV zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k
 • akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou bazárových titulov)
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej  akceptácii
 • priloženie daňového dokladu.

BETALOV nenesie zodpovednosť za: 

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa 
 • poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený · obal balíka a pod.), v takomto prípade zákazník odoprie prevzatie balíka.


Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na infolinke a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.


Reklamovanie tovaru

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok.


Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie d zmluvy sa spravuje zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci včas a riadne poskytne spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na našej internetovej stránke.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, to platí aj ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku týkajúcej sa tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil niektorú z vyššie v texte uvedených povinností. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:

1. nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho,

2. k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

3. pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.

V prípade uvedenom v bode c) je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia prospech. 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.


Alternatívne riešenia sporov

Zákazník – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.


Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou BETALOV a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť BETALOV si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.betalov.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.02.2020.

                                                                                                                                        FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Komu: BETALOV, s.r.o., so sídlom Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa-Veča, IČO: 36554855, DIČ: 2021749653, IČ DPH: SK2021749653, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16363/T, info@betalov.sk, konateľ spoločnosti Ing. Vladimír Takáč.

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............

- Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Kontakt/telefóne číslo spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

- Bankový účet spotrebiteľa/spotrebiteľov* (pre vrátenie platby) ..............

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

- Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.