☎️ Centrála Šaľa + ESHOP: +421 917 955 557 (Po-Pia: 8:30-17:00) ✉️ E-mail: info@betalov.sk
Pre zobrazenie zbraní a streliva sa prosím
prihláste.

Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti BETALOV, s.r.o., so sídlom Budova COV, Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 36 554 855, DIČ: 2021749653, IČ DPH: SK2021749653, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16363/T (ďalej len “BETALOV”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spoločnosťou BETALOV ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.betalov.sk, www.betalov.cz, www.betalov.hu, www.beretta-shop.eu, www.huntingshop.eu, cz.huntingshop.eu, hu.huntingshop.eu

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.betalov.sk, www.betalov.cz, www.betalov.hu, www.beretta-shop.eu, www.huntingshop.eu, cz.huntingshop.eu, hu.huntingshop.eu medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty atď.) bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim je spoločnosť BETALOV, s.r.o., so sídlom Budova COV, Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 36 554 855, DIČ: 2021749653, IČ DPH: SK2021749653, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16363/T (ďalej ako „predávajúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej ako „kupujúci“ alebo „zákazník“).

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Činnosť predávajúceho podlieha dozoru a dohľadu orgánu dozoru a dohľadu.
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

Odbor výkonu dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9
949 01 Nitra.

Nakupovanie s registráciou aj bez registrácie zákazníka
Zákazník môže uskutočniť nákup prostredníctvom registrácie, ktorá mu prináša výhody a priebežné zasielanie informácii na ním zadanú e-mailovú adresu. Nákup môže zákazník uskutočniť aj bez registrácie. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.betalov.sk, www.betalov.cz, www.betalov.hu, www.beretta-shop.eu, www.huntingshop.eu, cz.huntingshop.eu, hu.huntingshop.eu a zadala objednávku tovaru. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy
Tovar je možné objednať pomocou objednávky zadanej prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Pre objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu kliknite myšou na tlačidlo s obrázkom košíka s príslušným nápisom „Kúpiť“ a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Ak chcete pokračovať v nakupovaní kliknite myšou na tlačidlo s nápisom „Pokračovať v nákupe“. Ak chcete objednávku uzavrieť kliknite myšou na tlačidlo s nápisom „Do košíka“. Objednávka sa robí vyplnením formulára (neplatí pre registrovaných zákazníkov), zvolením spôsobu dopravy a spôsobu platby a následným kliknutím na tlačidlo s nápisom „Pokračovať ďalej“ po ktorom sa zobrazí zhrnutie objednávky a následne záväzným odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo s nápisom „Dokončiť“, s tým, že objednávka vyžaduje platbu za tovar podľa zvoleného spôsobu. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (záväznej akceptácii objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j. akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Akceptáciu objednávky kupujúceho predávajúci potvrdí telefonicky alebo e-mailom.
V prípade, že máte u nás vytvorené konto, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii „Moje objednávky“ vo vašom konte, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Ceny
Kúpna cena za objednaný tovar je cena uvedená na stránke internetového obchodu v čase zaslania objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na určenie kúpnej ceny sa použije platný cenník predávajúceho. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane DPH, ak nie je uvedené na stránke internetového obchodu inak. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru, ktorá sa účtuje podľa v objednávke zvoleného spôsobu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. Súčasťou ceny tovaru nie sú dopravné, poradenské ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, resp. kúpnej ceny tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky. Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu za objednaný tovar, a to spôsobom, ktorý si kupujúci v objednávke sám zvolil.

Spôsob platby

 • bankový prevod – vopred
 • platba kartou online
 • hotovosť - len pri osobnom odbere
 • darčekovými poukazmi – len pri osobnom odbere
 • V každej zásielke je priložený daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Poštovné a iné poplatky
K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania

 • dobierka na Slovensko do 99 Eur – 4,50 € ·
 • dobierka na Slovensko nad 99 Eur – zdarma ·
 • dobierka do Českej republiky do 99 Eur – 4,50 € ·
 • dobierka do Českej republiky nad 99 Eur – zdarma ·
 • dobierka do Maďarska do 99 Eur – 5,00 € ·
 • dobierka do Maďarska nad 99 Eur – zdarma ·
 • osobný odber na predajni – zdarma.
Uvedené ceny platia pre nákup tovaru v maloobchode! Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou.

Recyklačný poplatok
V zmysle zákonných ustanovení § 34 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona o odpadoch vyplýva povinnosť uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh. Recyklačný poplatok je uvedený na obale alebo etikete alebo na daňovom či obdobnom doklade o predaji predmetného elektrozariadenia. V prípade, že elektrozariadenia pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov, všetky zákonné povinnosti prechádzajú na predávajúceho.

Dodacie lehoty
Dodacia lehota znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností v našom obchode, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní, môže sa aj primerane predĺžiť podľa dostupnosti tovaru od dodávateľa. Pri tovare, ktorý je skladom je doba doručenia do 2 až 4 pracovných dní. V prípade starších alebo ťažšie dostupných tovarov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie k dostupnosti daného tovaru (v niektorých prípadoch to môže byť až krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má zákazník právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru
Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Tovar posielame kuriérskou službou formou listu/balíka. Pretože sme zároveň klasickým obchodom, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajni pri zachovaní ceny z internetového obchodu. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našom obchode, Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile potvrdzujúcom jeho odoslanie, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme telefonicky alebo e-mailom. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky,
 • odoslanie tovaru bez vád,
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii,
 • priloženie daňového dokladu, resp. jeho zaslanie e-mailom.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriérom),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou zákazníka,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (kuriérom); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.), v takomto prípade zákazník odoprie prevzatie balíka.
 • Stornovanie objednávky
  Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na infolinke a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

  Reklamovanie tovaru
  Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok.

  Odstúpenie od zmluvy
  Odstúpenie d zmluvy sa spravuje zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci včas a riadne poskytne spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

  1. prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
  2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
  Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na našej internetovej stránke. V súlade s ustanovením §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy, resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých tovarov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, to platí aj ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku týkajúcej sa tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil niektorú z vyššie v texte uvedených povinností. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:
  1. nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho,
  2. k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.
  3. pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.
  V prípade uvedenom v bode c) je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia prospech.
  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
  Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
  Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami.

  Alternatívne riešenia sporov
  Zákazník – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk; spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

  Záverečné ustanovenia
  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a jeho zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.betalov.sk/.hu/.cz. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 03.11.2023.